Atgal

Privatumo politika

Ši privatumo politika yra skirta asmenims, kurie bendradarbiauja ar ketina bendradarbiauti su duomenų valdytoju, naudojasi duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, stebi duomenų valdytojo veiklą socialinių tinklų paskyrose arba lankosi internetinėje svetainėje www.soprana.lt (toliau – Internetinė svetainė).

Ši privatumo politika taikoma prekių ženklams „Soprana Personnel International“, „Karjeros planavimas“, „Soprana Personnel Norge“ ir su jais susijusioms paslaugoms.

1. Duomenų valdytojas

UAB „Soprana Personnel International“, juridinio asmens kodas 302897644, buveinės adresas H.Manto g.22-416, Klaipėda, tel. nr. 8 659 55596, el. pašto adresas [email protected].

Duomenų apsaugos pareigūnė Rusnė Juozapaitienė, el. pašto adresas [email protected].

2. Sąvokos ir jų paaiškinimai

Duomenų subjektas – fizinis asmuo ar jo atstovas, juridinio asmens atstovas, kuris naudojasi, naudojosi ar ketina naudotis Duomenų valdytojo paslaugomis ir kurio asmens duomenis Duomenų valdytojas gauna ir tvarko pagal šią Privatumo politiką.

Asmens duomenys – bet kokia informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta (pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktinė informacija ir kt.)

Duomenų tvarkymas – bet kokia su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka (pvz., rikimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, ištrynimas ir kt.)

3. Asmens duomenų tvarkymo principai

Duomenų valdytojas tvarko asmens duomenis vadovaudamasis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Duomenų valdytojas vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

•       asmens duomenys tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

•       asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais (tikslo apribojimo principas);

•       tvarkomi asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

•       asmens duomenys nuolat atnaujinami (tikslumo principas);

•       asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai (saugojimo trukmės apribojimo principas);

•       asmens duomenis tvarko tik tie Duomenų valdytojo darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba duomenų tvarkytojai, kurie Duomenų valdytojui teikia paslaugas ir tvarko asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu ir Duomenų valdytojo ar duomenų subjekto naudai (vientisumo ir konfidencialumo principas);

•       Duomenų valdytojas atsakingas už tai, kad būtų laikomasi nurodytų principų (atskaitomybės principas).

Tvarkydamas ir saugodamas asmens duomenis, Duomenų valdytojas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Duomenų subjektas yra atsakingas, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jo pateikti asmens duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Duomenų valdytoją. Duomenų valdytojas nebus atsakingas už žalą, atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad duomenų subjektas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

Duomenų subjektas, pateikdamas Duomenų valdytojui trečiųjų asmenų asmens duomenis, įsipareigoja informuoti šiuos asmenis apie jų duomenų pateikimą Duomenų valdytojui ir supažindinti su šia Privatumo politika.

4. Asmens duomenų šaltiniai

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto. Duomenų subjektas kreipiasi į Duomenų valdytoją, naudojasi jo teikiamomis paslaugomis, kreipiasi į Duomenų valdytoją prašydamas suteikti informaciją ir pan.

Asmens duomenys gali būti gaunami iš trečiųjų šalių, pvz. juridinių asmenų, kurie pateikia savo atstovų arba darbuotojų asmens duomenis, arba iš rekomendacijas pateikiančių asmenų.

Asmens duomenys gali būti gaunami duomenų subjektui lankantis Internetinėje svetainėje, tais atvejais, kai į duomenų subjekto galinį įrenginį įrašomi Internetinėje svetainėje naudojami slapukai.

5. Asmens duomenų tvarkymo tikslai, kategorijos ir terminai

5.1. Kandidatų atrankos tikslu tvarkomi šie kandidatų asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, el. pašto adresas, telefono nr., banko sąskaitos nr., gimimo diena, užsieniečių darbuotojų asmens tapatybės dokumento kopijos, sveikatos knygelės, sveikatos duomenys.

Teisinis pagrindas: sutikimas (BDAR 6 str. 1 (a))

Asmens duomenų saugojimo terminas: sutikimo galiojimo terminas – 1 metai nuo dienos, kurią Jūs pateikėte savo duomenis ar juos atnaujinote, arba iki jo atšaukimo.

5.2. Darbuotojų paieškos klientams tikslu tvarkomi šie asmens duomenys:

- kandidatų asmens duomenys: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono nr., gimimo diena, darbo patirtis, nuomonė apie kandidatą, sveikatos knygelės, sveikatos duomenys;

- klientų atstovų asmens duomenys: vardas, pavardė, pareigos, kontaktai, parašas, atstovavimo pagrindas;

- rekomenduojančių asmenų asmens duomenys: vardas, pavardė, kontaktai, pareigos.

 

Teisinis pagrindas: sutikimas (BDAR 6 str. 1 (a)), Duomenų vadytojo teisėti interesai, susiję su interesų gynimu (BDAR 6 str. 1 (f))

Asmens duomenų saugojimo terminas: sutikimo galiojimo terminas – 1 metai nuo dienos, kurią kandidatas pateikė savo duomenis ar juos atnaujino, arba iki sutikimo atšaukimo. Interesų gynimui reikalingi duomenys saugomi 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos.

5.3. Darbuotojų nuomos tikslu tvarkomi šie klientų ir darbuotojų asmens duomenys:  vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, pilietybė, gyvenamoji vieta, darbovetės pavadinimas ir pareigos, asmeninės banko sąskaitos nr., asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris sveikatos knygelės, sveikatos duomenys.

Teisinis pagrindas: sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymas (BDAR 6 str. 1 (b)).

Asmens duomenų saugojimo terminas: darbo sutartį ir jos priedus, asmens bylą saugosime 50 metų po darbo sutarties pasibaigimo, kitus duomenis saugosime teisės aktuose numatytą laikotarpį.

5.4. Personalo vidaus administravimo tikslu tvarkomi šie Duomenų valdytojo darbuotojų asmens duomenys:; vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, el. pašto adresas, telefono nr., banko sąskaitos nr., gimimo diena, darbuotojų prašymai, užsieniečių darbuotojų asmens tapatybės dokumento kopijos, sveikatos knygelės, sveikatos duomenys;

Teisinis pagrindas: darbo sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymas (BDAR 6 str. 1 (b)),  ir teisės aktuose numatytų reikalavimų vykdymas (BDAR 6 str. 1 (c)), tvarkyti duomenis būtina, kad duomenų valdytojas arba duomenų subjektas galėtų įvykdyti prievoles ir naudotis specialiomis teisėmis darbo ir socialinės apsaugos teisės srityje, kiek tai leidžiama Sąjungos arba valstybės narės teisėje (BDAR 9 str. 2 (b)

Asmens duomenų saugojimo terminas: darbo sutartį ir jos priedus, asmens bylą saugosime 50 metų po darbo sutarties pasibaigimo, kitus duomenis saugosime teisės aktuose numatytą laikotarpį.

5.5. Užklausų administravimo tikslu tvarkomi asmenų, pateikusių užklausas, asmens duomenys: vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas, telefono nr.

Teisinis pagrindas: Duomenų valdytojo teisėtas interesas siekiant tinkamai administruoti pateiktas užklausas(BDAR 6 str. 1 (f)).

Asmens duomenų saugojimo terminas: 1 metai nuo užklausos pateikimo dienos.

5.6. Statistikos ir paslaugų kokybės užtikrinimo tikslu tvarkomi interneto svetainės lankytojų duomenys, kurie prieinami per slapukus. Gali būti matomi apibendrinti vartotojų elgesnos duomenys, klasifikuojami pagal vartotojo amžių, lytį, gyvenamąją vietą (miestas, šalis), pomėgius, naudojamus įrenginius, šaltinis, per kurį patenkama į interneto svetainę.

Teisinis pagrindas: būtinų svetainės veikimui slapukų atveju – Duomenų vadytojo teisėti interesai, susiję su interneto svetainės veikimu (BDAR 6 str. 1 (f)), kitu atveju – Jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 (a)).

Asmens duomenų saugojimo terminas: išsami informacija apie slapukų terminus pateikiama slapukų sąraše šioje nuorodoje: [A1] 

5.7. Verslo santykių palaikymo tikslu tvarkomi šie verslo subjektų (tiekėjų, partnerių, kt.) asmens duomenys: vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas, telefono nr.

Teisinis pagrindas: Duomenų valdytojo teisėtas interesas palaikyti verslo santykius (BDAR 6 str. 1 (f)).

 

Asmens duomenų saugojimo terminas: asmens duomenis saugosime ne ilgiau nei tai būtina tikslui pasiekti ar numtatyta teisės aktuose.

5.8. Finansinės apskaitos tikslu tvarkomi šie pirkėjų, tiekėjų, jų atstovų, Duomenų valdytojo darbuotojų asmens duomenys: vardas, pavardė, adresas, asmens kodas, individualios veiklos pažymėjimo numeris.

Teisinis pagrindas: Duomenų valdytojo teisėtas interesas tinkmai tvarkyti finansinę apskaitą (BDAR 6 str. 1 (f)).

Asmens duomenų saugojimo terminas: 10 kalendorinių metų nuo paslaugos pirkimo dienos. 10 metų saugojimo terminas prasideda metais, einančiais po kalendorinių metų, kuriais baigėsi finansiniai metai, su kuriais susijusi informacija, pabaigos.

5.9. Interneto svetainių www.soprana.lt, www.karjerosplanavimas.lt, www.soprana.no tvarkymo, Bendrovės žinomumo skatinimo tikslais tvarkomi šie interneto svetainių lankytojų duomenys: IP adresai, nuotraukos[A2] .

Teisinis pagrindas: Duomenų valdytojo teisėtas interesas tinkamai teikti paslaugas (BDAR 6 str. 1 (f)), sutikimas dėl nuotraukos naudojimo (BDAR 6 str. 1 (a)).

Asmens duomenų saugojimo terminas: sutikimo galiojimo terminas – ... metai [A3] nuo dienos, kurią kandidatas pateikė savo duomenis ar juos atnaujino, arba iki sutikimo atšaukimo.

5.10. Asmenų ir turto apsaugos tikslu (vaizdo stebėjimas) tvarkomi šie asmenų, patenkančių į vaizdo kamerų lauką, asmens duomenys: asmenys, vaizdo įrašai.

Teisinis pagrindas: Duomenų valdytojo teisėtas interesas apsaugoti asmenis ir turtą (BDAR 6 str. 1 (f))

 Asmens duomenų saugojimo terminas: 14 kalendorinių dienų.

5.11. Soprana Personnel International UAB žinomumo didinimo socialiniuse tinkluose tikslu tvarkomi šie socialinių tinklų lankytojų asmens duomenys: socialinių tinklų lankytojų profiliai, „Like“ ir „Follow“ paspaudimai, komentarai.

Teisinis pagrindas: Duomenų valdytojo teisėtas interesas didinti žinomumą socialiniuose tinkluose (BDAR 6 str. 1 (f))

 Asmens duomenų saugojimo terminas: asmens duomenų saugojimo terminai nurodyti Facebook ir Linkedin socialinių tinklų privatumo politikose.

6. Asmens duomenų teikimas

Duomenų valdytojas įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

Duomenų valdytojas gali teikti Jūsų asmens duomenis:

•       Valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas (pvz., teisėsaugos institucijos, antstoliai, notarai, mokesčių administravimo, priežiūros, finansinių nusikaltimų tyrimo veiklą atliekančios institucijos);

•       Įgaliotiems auditoriams, teisės ir finansų konsultantams;

•       Kitiems asmenims, susisijusiems su paslaugų teikimu, pasitelktiems duomenų tvarkytojams.

7. Duomenų teikimas už ES/EEE ribų

Teikiant duomenis už ES/EEE ribų, taikomi Reglamento V skyriuje numatyti duomenų perdavimo pagrindai ir taikomos pakankamos techninės ir organizacinės priemonės duomenų saugumui užtikrinti.

8. Automatizuotas sprendimų priėmimas

Duomenų valdytojas, tvarkydamas asmens duomenis, netaiko automatizuoto duomenų tvarkymo.

9. Duomenų subjekto teisės ir atsakomybė

Jūs turite šias teises:

•       gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu tvarkomi;

•       kreiptis į Duomenų valdytoją su prašymu pataisyti Jūsų asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju Jūs turite pateikti prašymą, kurį gavusi Duomenų valdytojas patikrins pateiktą informaciją ir imsis reikalingų veiksmų;

•       kreiptis į Duomenų valdytoją su prašymu sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;

•       nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;

•       bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis.

Jūs visas savo, kaip duomenų subjekto, teises galite įgyvendinti kreipdamiesi į Duomenų valdytoją el. paštu [email protected] .

Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (https://vdai.lrv.lt/), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Jūs privalote:

•       informuoti Duomenų valdytoją apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimą;

•       pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Duomenų valdytojas galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu.

Privatumo politika atnaujinta 2022 birželio 13  d.

Susisiekite